parallax background


"One's destination is never a place

but rather a new way of looking at things”

Henry Miller

 

 Privacy

V oor goede begeleiding is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aanlegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd vanuit beroepsvereniging en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, je werk- en persoonlijke situatie.

Jouw dossier bestaat uit een papieren deel gedurende het coachingstraject, dat is opgeborgen in een afgesloten kast, en een digitaal deel dat in een beveiligde omgeving is opgeslagen. De bescherming van jouw gegevens is een serieuze zaak en Competenza neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@competenza.nl.

Soms is overleg met werkgever of bedrijfsarts nodig voor een goede begeleiding. Wij zetten ons in om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
- Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
- Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

De coach heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
- Het voeren van de financiële administratie.
- Voor het gebruik voor waarneming, in geval van langdurige afwezigheid.
- Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing – altijd geanonimiseerd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Je kunt op afspraak jouw dossier inzien en laten wijzigen wanneer er onverhoopt onjuistheden in zijn geslopen. Ook heb je het recht om een verzoek tot vernietiging van je dossier in te dienen.

 

Klacht

P

rofessionaliteit vind ik belangrijk. Ik streef naar een hoge kwaliteit van dienstverlening en doe mijn uiterste best om het coachingstraject / de opdracht naar tevredenheid te laten verlopen. Als je toch ontevreden bent, kun je gebruik maken van de onderstaande klachtenprocedure. Het doel deze procedure is dat je als cliënt feedback kunt geven op de begeleiding die je ontvangen hebt, zodat ik als aanbieder kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren.

Klachtenprocedure

1. In eerste instantie kun je je klacht bij mij melden. Dat kan mondeling of schriftelijk. Ik ben verplicht jouw klacht binnen 6 weken in behandeling te nemen. We proberen jouw klacht in een persoonlijk gesprek op te lossen. Het is fijn als we er samen uitkomen. Pas wanneer er in ons gesprek geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, kun je je als cliënt wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Neem voor meer informatie en begeleiding hierbij contact op met de RBCZ of de VIV (informatie over de VIV vind je op www.vivnederland.nl).
2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon. De toegang is laagdrempelig en voor jou gratis toegankelijk. Hij/zij kiest geen partij, noch voor de cliënt noch voor de coach, en is niet verbonden aan de VIV of het RBCZ. De klachtenfunctionaris probeert de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de coach en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.
3. Ben je ontevreden met de geboden oplossing, dan kun je, als laatste resort, de klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze geschillencommissie kijkt neutraal naar beide partijen en kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid. Uiterlijk 6 maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschillencommissie een uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

Waar mensen werken kunnen misverstanden ontstaan. Ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat graag van je.