De website wordt vernieuwd
Work in progress...
Bel of mail in de tussentijd gerust voor informatie

 
parallax background

„One's destination is never a place
but rather a new way of looking at things”

Henry Miller

 
 
 

Privacy

V
oor goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door mijn beroepsvereniging en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand, werk- en persoonlijke situatie.

Het dossier bestaat uit een papieren deel, dat is opgeborgen in een afgesloten kast, en een digitaal deel dat beveiligd is opgeslagen. Soms is overleg met werkgever of bedrijfsarts nodig voor een goede begeleiding. Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de begeleidend bedrijfsarts om informatie vraagt. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, in geval van langdurige afwezigheid.
· Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing – altijd geanonimiseerd.
· Een klein deel van de gegevens uit het dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn boekhouder een factuur kan verwerken.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Je kunt op afspraak jouw dossier op locatie van Competenza inzien en laten wijzigen wanneer er onverhoopt onjuistheden in zijn geslopen.
parallax background

Vereniging Integrale Vitaliteit

Informatie over en link naar VIV
 
parallax background
parallax background
 

Klacht

P
rofessionaliteit vind ik belangrijk. Ik streef naar een hoge kwaliteit van dienstverlening en doe mijn uiterste best om het coachingstraject / de opdracht naar tevredenheid te laten verlopen. Als je toch ontevreden bent, kun je gebruik maken van de onderstaande klachtenprocedure. Het doel deze procedure is dat je als cliënt feedback kunt geven op de begeleiding die je ontvangen hebt, zodat ik als aanbieder kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren.

Klachtenprocedure

1. In eerste instantie kun je je klacht bij mij melden. Dat kan mondeling of schriftelijk. Ik ben verplicht jouw klacht binnen 6 weken in behandeling te nemen. We proberen jouw klacht in een persoonlijk gesprek op te lossen. Het is fijn als we er samen uitkomen. Pas wanneer er in ons gesprek geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, kun je je als cliënt wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Neem voor meer informatie en begeleiding hierbij contact op met de RBCZ of de VIV (informatie over de VIV vind je hierboven).
2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon. De toegang is laagdrempelig en voor jou gratis toegankelijk. Hij/zij kiest geen partij, noch voor de cliënt noch voor de coach, en is niet verbonden aan de VIV of het RBCZ. De klachtenfunctionaris probeert de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de coach en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.
3. Ben je ontevreden met de geboden oplossing, dan kun je, als laatste resort, de klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze geschillencommissie kijkt neutraal naar beide partijen en kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid. Uiterlijk 6 maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschillencommissie een uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

Waar mensen werken kunnen misverstanden ontstaan. Ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.
 

Inspiratie...

tekst